بنام نامی الله

من آن خودم که تو گویی همان هستی توست . . .

نه یک سازشگر

نه یک بی غیرت

نه یک مصلحت طلب بی شرف

من از این برچب ها مبرایم

آنقدر آزاد که تو گویی ...

تکه ای از ابر

سخنی بر لب

اصلا

خسی در میقاتم ...

---------------------------------------

این راه باریکه ای بیش نیست

به مقصد سردرکمی

.

.

.

تو بیا و مشتی باش