بنامی نامی الله 

 

پرسه تلفن همراه و مامی روشنفکر

 

اصلا این رفقا انگار به موبایل من ، نه هرگز ! به زنگ خور تلفن همراهم آلرژی دارند !؟ وقتی تلفن زنگ می خورد شروع می کنند به امر به معروف و نهی از منکر بسیار زورکی ! فلانی سیگار نکش !! دوست دخترت کارت داره !!! بیا یه پیک هم تو بزن !!! لاصه مادر پشت خط ما نیز از آن رونشفکر های روزگار است ؛ آره عزیزم مامی مزاحم کارت شدم ؟ مهمونی هستی ؟ عزیزم اذیتش نکن برو حتما کارت داره ؟ خلاصه من مانده ام با این همه مشغله در صف بانک !!!

 

سید فریاد (ح.ه)